Zoeken

Assortiment

Algemene voorwaarden

                 TILBURG

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop en verkoop door ons met derden gesloten, tenzij met de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1.2. Algemene voorwaarden van de wederpartij gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door ons anders is vermeld.

2.2. De inhoud van folder, drukwerken e.d. binden ons niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

 

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

 

3.1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand nadat wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard..

3.2. Overeenkomsten met onze ondergeschikte personeelsleden, agenten en vertegenwoordigers hieronder begrepen, binden ons niet indien er voorzover deze niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 4: LEVERTIJDEN EN LEVERINGEN

 

4.1. Onze levertijden worden bij benadering en uitgaande van de omstandigheden zoals deze zich ten tijde van de aanbieding voordeden en waren te voorzien, vastgesteld.

4.2. Overschrijding van onze levertijd kan slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding, indien dat schriftelijk is overeengekomen.

4.3. Overschrijding van de levertijd door de wederpartij, geeft ons het recht om, zonder ingebrekestelling en onverminderd onze verdere rechten, de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

4.4. Indien er voorzover de zaken na het verstrijken van onze leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, dan staan deze zaken te beschikking van de wederpartij en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

4.5. Indien tijdens een door ons te verrichten keuring blijkt dat de door de wederpartij geleverde goederen niet voldoen aan onze kwaliteitseisen en/of de door ons gewenste eigenschappen, dan hebben wij het recht om, zonder in ingebrekestelling en onverminderd onze verdere rechten, de goederen te retourneren en/of vervanging van de goederen te vorderen en/of de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 5: RECLAMES

 

5.1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.

5.2. Onder bekwame tijd dient te worden verstaan binnen 8 dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak of, indien nog niet op- of afgeleverd is, 8 dagen nadat de wederpartij een gebrek heeft ontdekt.

5.3. Wederpartij dient in het schriftelijke protest aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

5.4. Wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn en op de hierboven vermelde wijze heeft gereclameerd en/of ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

 

6.1.Wij zijn slechts aansprakelijk voor de schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van ons, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Hierbij gelden evenwel de volgende beperkingen:

a. Bedrijfsschade, door welke oorzaak dan ook, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens uitvoering van werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen zijn wij niet aansprakelijk.

d. De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de wederpartij geleden schade.

6.2. Wederpartij zal ons vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens ons terzake van het gebruikt van door de wederpartij toegezonden of ter beschikking gestelde zaken en/of gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende

 

ARTIKEL 7: BETALING

 

7.1. De wederpartij dient, tenzij anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening te betalen.

7.2. Wij zijn steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van een opdracht voort te gaan, een naar ons oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft ons het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht tot vergoeding van onkosten en winstderving.

7.3. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de wederpartij.

7.4.Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.5. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.6. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen de hiervoor gestelde termijn zijn wij gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan wederpartij een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10 %, waarbij rente over en gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

7.7. Wij zijn voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van de wederpartij te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door wederpartij verschuldigd in ieder geval wanneer wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Uit het enkele feit dat wij ons van de hulp van een derde verzekerd hebben blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien wij het faillissement van de wederpartij aanvragen is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.  

 

 

 

 

ARTIKEL 8: PRIJSWIJZIGINGEN

 

8.1. Onze prijzen zijn genoteerd in euro’s en gebaseerd op de kosten van materialen, vervoerskosten assurantiepremiën, fiscale lasten, lonen en overige prijsbepalende factoren.

8.2. Indien de termijn tussen de datum van onze offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van 2 maanden overschrijdt en de hoogte van de prijsbepalende factoren is gestegen, dan wordt de in onze offerte genoemde prijs dan wel de aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van de meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom.

 

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

 

9.1. Wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij onze vorderingen terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.

Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de wederpartij  vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

9.2. Wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan,  niet gerechtigd op de door ons geleverde of nog te leveren zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zicht tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is.

9.3. Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Wederpartij machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

9.4. Wij verschaffen aan wederpartij op het moment dat wederpartij al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons ten behoeve van andere aanspraken die wij op wederpartij hebben. Wederpartij zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dit kader vereist zijn.

 

ARTIKEL 10: MONTAGE

 

10.1. Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel bepaalt zich tot het monteren van het door ons geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.

10.2. Voor buiten de opdracht vallend montagewerk zijn wij niet aansprakelijk.

10.3. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat wij onze werkzaamheden ongestoord kunnen verrichten. Daartoe dient de wederpartij onder meer ervoor te zorgen dat in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

10.4. Wederpartij dient, indien overeengekomen is dat de door ons geleverde zaken door ons gemonteerd of aangebracht zullen worden, ervoor te zorgen dat de daarvoor benodigde hulpstukken, bijmaterialen en gereedschappen aanwezig zijn.

10.5. Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van ons niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

10.6. Voor rekening van de wederpartij zijn alle eventuele niet voorziene kosten.

10.7. Wederpartij dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

10.8. Reclames na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij wederpartij aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij ons de reclameren en ons de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

Wederpartij dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

 

ARTIKEL 11: EMBALLAGE

 

11.1. De emballage van aan ons geleverde goederen wordt door ons niet betaald.

11.2. Indien zulks vooraf is overeengekomen, heeft de wederpartij wel het recht de emballage binnen veertien dagen na levering voor eigen rekening bij ons terug te halen. Na het verstrijken van de genoemde termijn vervalt voor wederpartij het recht op emballage en is deze ons eigendom.

 

ARTIKEL 12: ONTBINDING

 

12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde eerst ons schriftelijk in verzuim stellen en ons een redelijke termijn gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen wederpartij nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

12.2.Wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

12.3.Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding  kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

 

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT

 

13.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2. (Toekomstige) internationale regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kunnen worden uitgesloten zijn niet van toepassing.

13.3. Alle geschillen voorvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

 

 

 

Klantservice

WinkelmandjePrivacybeleid